skip to Main Content

Holland Rijnland Assuradeuren, You Sure VDSD zijn onderdeel van de You Sure Groep.  Binnen onze groep voeren wij de functie van gevolmachtigd agent  en bemiddelaar uit. Wij oefenen het volmachtbedrijf uit in een aparte onderneming. Er is sprake van een volledige scheiding van taken. Medewerkers van Holland Rijnland Assuradeuren voeren geen werkzaamheden uit voor You Sure of voor VDSD.

Toch kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen Holland Rijnland Assuradeuren, You Sure en VDSD of één van haar andere adviseurs. U kunt hierbij denken aan een discussie over de schuldvraag tussen twee van onze verzekerden, het afwijzen van een schade of het uitbetalen van een niet gedekte schade. Maar ook het accepteren een verzekering tegen een te lage premie of het verzekeren een veel te zwaar risico kan leiden tot conflicterende belangen.

Wij hebben hiervoor beleid geformuleerd in de procedure conflicterende situaties. Deze procedure is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek, waarin alle voor de volmachttekening geldende procedures, werkinstructies en andere kwaliteitsdocumenten te vinden zijn.

Hoe handelen wij bij een mogelijk conflicterende situatie?

De directie van Holland Rijnland Assuradeuren is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid. Als zich in de volmachttekening bij acceptatie of schadebehandeling een mogelijk conflicterende situatie voordoet, dan worden de volgende stappen gezet:

  • De behandelaar in kwestie brengt de situatie zo goed mogelijk in kaart en raadpleegt het kwaliteitshandboek;
  • Als het kwaliteitshandboek duidelijkheid biedt over hoe met betrekking tot de verleende volmacht gehandeld dient te worden en het dreigende conflict hierdoor voorkomen of opgelost kan worden, dan wordt conform het kwaliteitshandboek gehandeld;
  • Als het kwaliteitshandboek geen duidelijkheid biedt, dan vragen wij onze directie om een standpunt in te nemen, al dan niet op basis van het voorstel van de adviseur. Dit standpunt wordt vervolgens schriftelijk vastgelegd. De directie kan daarbij afwijken van het kwaliteitshandboek, maar alleen als de afwijking valt binnen de verleende volmacht;
  • Als de directie bij haar beslissing wil afwijken van de verleende volmacht, dan zal zij hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de verzekeraar.