skip to Main Content

Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze dienstverlening.

Wie zijn wij?

U geeft uw persoonsgegevens aan Holland Rijnland Assuradeuren. Holland Rijnland Assuradeuren is een handelsnaam van DIN Assuradeuren B.V. Wij wisselen uw persoonsgegevens alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters of voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van een schade:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars. Hierbij gaat het o.a. om het accepteren van verzekeringen, het behandelen van schades en het afwikkelen van betalingsverkeer. Als wij bepaalde persoonsgegevens niet ontvangen, kunnen wij een aangevraagde verzekering niet accepteren, een schade niet in behandeling nemen of een betaling niet verwerken.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze onderneming en de financiële sector te waarborgen. Daarbij gaat het ook om het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude en andere strafbare of laakbare gedragingen.
 • Soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs. We hebben deze kopie nodig om te controleren wie u bent. Dit zijn we wettelijk verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieronder vallen ook het opvragen van een UBO-verklaring en eventueel strafrechtelijke gegevens aangezien dit relevant is voor het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
 • Bij verzekeringsfraude zijn wij verplicht dit te melden aan de verzekeraar en bij het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
 • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Telefoongesprekken nemen wij nooit op.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brand- of aansprakelijkheidsverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Uitwisselen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met derden. Dit doen wij alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden, zoals hierboven omschreven onder ‘Waarom we gegevens nodig hebben’. U kunt dan denken aan:

 • uw adviseur
 • verzekeraars waarvoor wij optreden als gevolmachtigd agent
 • verzekeraars of adviseurs waarmee wij corresponderen over uw schade
 • schadeherstelbedrijven
 • taxateurs
 • expertisebureaus
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (Roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
 • MarketScan, onderdeel van Solera Nederland, voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het aanleveren van data aan onze volmachtgevers

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Holland Rijnland Assuradeuren
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
2e Poellaan 10 A
2161 CJ  Lisse

U kunt ook een e-mail sturen naar fg@holland-rijnland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn,  of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via fg@holland-rijnland.nl.

Websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 september 2021.